Bank serwis bankowy

Regulamin
korzystania z serwisu informacyjnego
bank-247.pl
(regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną)

ROZDZIAŁ I. Postanowienia ogólne.

 1. Serwis informacyjny bank-247.pl jest serwisem internetowym, którego operatorem jest Spółka działająca pod firmą INFAKT spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie, z adresem przy ul. Kącik 4, kod: 30-549 Kraków, o kapitale zakładowym wynoszącym 127 400 PLN (słownie: sto dziesięć tysięcy sześćset złotych), wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000325203, posiadająca NIP: 945-212-16-81 oraz REGON 120874766, zwana dalej „Operatorem”.
 2. Aktualne dane Operatora, w tym dane kontaktowe (numery telefonów, numery faksu, adresy e-mail) umieszczone są na stronie: http://bank-247.pl/kontakt.
 3. Niniejszy regulamin, zwany dalej „Regulaminem” określa rodzaje i zakres świadczenia usług drogą elektroniczną przez Operatora oraz zasady korzystania z serwisu informacyjnego bank-247.pl, zwanego dalej „Serwisem”, jak również warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie takich usług, a także tryb postępowania reklamacyjnego.
 4. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie do świadczenia usług przez Operatora zastosowanie mają przepisy prawa polskiego, w tym Kodeksu Cywilnego oraz innych powszechnie obowiązujących ustaw.
 5. Użyte w Regulaminie pojęcia należy rozumieć następująco:
  1. Użytkownik - osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat i posiada pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która korzysta z usługi świadczonej przez Operatora drogą elektroniczną w ramach Serwisu.
  2. Użytkownik zarejestrowany - Użytkownik , który dokonał rejestracji Konta w sposób opisany w pkt 5 Rozdziału II poniżej, i który w celu korzystania z Serwisu wykonuje każdorazowo procedurę logowania podając swoją nazwę (login) i hasło.
  3. Użytkownik okazjonalny - Użytkownik, który korzysta z Serwisu bez rejestracji Konta i bez potrzeby logowania, wchodząc na stronę Serwisu.
  4. Operator - Spółka działająca pod firmą INFAKT Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością prowadząca Serwis, opisana szczegółowo w § 1 ust. 1 Regulaminu.
  5. Usługi - świadczone na rzecz Użytkownika przez Operatora nieodpłatnie usługi dostępne w ramach Serwisu, których rodzaj określa Regulamin.
  6. Serwis - serwis informacyjny bank-247.pl stanowiący zbiór stron www w domenie o nazwie „bank-247.pl”, składających się na serwis umieszczony na stronie głównej http://www.bank-247.pl, umożliwiający w szczególności umieszczanie w tym serwisie pytań oraz odpowiedzi między innymi w celu ich udostępnienia innym Użytkownikom, jak również zapoznawanie się z treściami zamieszczonymi na stronach Serwisu, ich komentowanie oraz umieszczenie własnych uwag i przemyśleń na temat umieszczonych wpisów, w tym udzielanie odpowiedzi na zadane przez innych Użytkowników pytania.
  7. Serwery - serwery, na których zainstalowane jest odpowiednie oprogramowanie obsługujące Serwis i na których - w ramach Serwisu - zapisywane są pytania, odpowiedzi, i inne informacje zamieszczane przez Użytkowników oraz wszelkie inne treści umieszczone w Serwisie.
  8. Konto - prowadzone dla Użytkownika przez Operatora pod unikalną nazwą (login) konto będące zbiorem zasobów, w którym gromadzone i modyfikowane są dane Użytkownika oraz informacje o jego działaniach w ramach Serwisu, z którego może korzystać po jego zarejestrowaniu w sposób opisany w pkt. 5 Rozdziału II poniżej.
  9. Panel użytkownika - część Serwisu, zawierająca informacje o Użytkowniku zarejestrowanym, umożliwiająca grupowanie tych danych oraz ich modyfikację w czterech funkcjonujących zakładkach, a to w zakładce: „pytania” (w której grupowane są wszystkie zadane przez Użytkownika pytania, zakładce: „odpowiedzi” (w której grupowane są uzyskane oraz udzielone przez Użytkownika odpowiedzi), zakładce „wiadomości”, (w której grupowane są otrzymane i wysłane przez Użytkownika wiadomości) oraz zakładce „znajomi”, (która umożliwia tworzenie grona znajomych spośród innych zarejestrowanych Użytkowników).
 6. Treść Regulaminu jest dostępna na stronie internetowej: http://www.bank-247.pl/regulamin i może zostać utrwalona przez Użytkownika w każdym czasie poprzez jego wydrukowanie, zapisanie na odpowiednim nośniku lub pobranie go w każdej chwili ze strony http://www.bank-247.pl/regulamin.pdf w formacie PDF i zapisanie w pamięci komputera.
 7. Użytkownik wyraża zgodę na przechowywanie przez Operatora na jego komputerze niewielkich plików tekstowych (tzw. cookies) niezbędnych do prawidłowego świadczenia usług przez Operatora, które serwer może odczytać przy każdorazowym połączeniu się z konkretnego komputera. Pliki te nie gromadzą danych osobowych Użytkownika, nie zmieniają konfiguracji jego komputera, nie służą do instalowania bądź deinstalacji jakichkolwiek programów komputerowych, wirusów, nie ingerują w integralność systemu bądź danych Użytkownika oraz nie są przetwarzane przez inne serwisy internetowe.
 8. Operator ma prawo umieszczania w Serwisie treści reklamowych w formach stosowanych w Internecie. Operator nie ponosi odpowiedzialności za treści reklamowe zamieszczane na Serwisie oraz za wynikające z tego tytułu roszczenia osób trzecich.

ROZDZIAŁ II . Zasady korzystania z Serwisu.

 1. Usługi świadczone przez Operatora polegają na udostępnianiu drogą elektroniczną w całości lub części zasobów Serwisu, na zasadach określonych w Regulaminie.
 2. Serwis umożliwia Użytkownikom nieodpłatne umieszczanie na stronach Serwisu różnego rodzaju informacji związanych z bankowością, w tym m.in. pytań oraz odpowiedzi, jak również zapoznawanie się za pośrednictwem Serwisu z umieszczonymi na jego stronach ( w tym również przez innych Użytkowników) informacjami na ten temat.
 3. Operator ani Serwis nie jest w żaden sposób powiązany z państwową jednostką organizacyjną Zakładem Ubezpieczeń Społecznych w Warszawie, jego Centralą ani poszczególnymi terenowymi jednostkami organizacyjnymi, poza tematyką Serwisu, która jak wskazano w pkt. 2 powyżej, dotyczy zagadnień związanych z ubezpieczeniami i innymi świadczeniami oraz działalnością Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i jego jednostek organizacyjnych. Serwis zawiera ponadto dane teleadresowe Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz jego poszczególnych terenowych jednostek organizacyjnych, określenie zasięgu terytorialnego każdej z tych jednostek, jak również mapki dojazdu do ich siedzib, co umożliwia Użytkownikom szybkie odnalezienie właściwej dla nich jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, ustalenie jej adresu oraz miejsca położenia jak również uzyskanie innych potrzebnych danych o tej jednostce.
 4. Z Serwisu Użytkownicy mogą korzystać bądź to dokonując rejestracji Konta (Użytkownik zarejestrowany) w sposób opisany w pkt 5 poniżej, bądź bez dokonywania takiej rejestracji, poprzez wejście na stronę internetową Serwisu (Użytkownik okazjonalny). Operator różnicuje funkcjonalność Serwisu dla Użytkowników, w zależności od tego, czy dokonali rejestracji Konta, czy też nie, w następujący sposób:
  1. Użytkownik okazjonalny jest uprawniony do przeglądania informacji umieszczonych w Serwisie, zadawania pytań i udzielania odpowiedzi,
  2. Użytkownik zarejestrowany jest uprawniony do korzystania z serwisu jak Użytkownik okazjonalny, a nadto ma utworzony własny Panel u żytkownika, który daje mu możliwość bezpośredniego kontaktu z innymi zarejestrowanymi Użytkownikami (wysyłania do nich wiadomości) oraz wyboru spośród nich swoich „znajomych”, jak również grupowania zadanych przez siebie pytań, otrzymanych i udzielonych odpowiedzi.
 5. Warunkiem koniecznym przeprowadzenia procesu rejestracji Konta jest:
  1. wypełnienie formularza znajdującego się na stronie : www.bank-247.pl, poprzez podanie następujących danych:
   • adresu poczty elektronicznej (e-mail) Użytkownika, który będzie wykorzystywany przez Operatora do celów, o których mowa Regulaminie,
   • nazwy Użytkownika (loginu),
   • hasła,
   • miejsca zamieszkania - tj. miasta bądź miejscowości, w której zamieszkuje Użytkownik,
   • wieku,
   • płci,
   • innych danych wpisywanych w polu p.n. „o mnie”, w których Użytkownik może wskazać inne dane dotyczącej swojej osoby,
   przy czym wskazanie danych oznaczonych w formularzu symbolem „*”, tj. adresu poczty elektronicznej (e-mail), nazwy (loginu) i hasła jest konieczne, a podanie pozostałych danych - dobrowolne,
  2. wysłanie do Operatora formularza uzupełnionego, co najmniej w dane, których podanie jest konieczne, przy pomocą przycisku „załóż konto”.
 6. Po dokonaniu skutecznej rejestracji Konta, w sposób opisany w pkt. 5 powyżej, do korzystania z Serwisu wystarcza każdorazowe zalogowanie Użytkownika na stronie głównej Serwisu poprzez poprawne wpisanie nazwy użytkownika (loginu) oraz hasła.
 7. Po dokonaniu rejestracji Konta , Użytkownik może w każdej chwili usunąć swoje Konto w Serwisie, poprzez wybranie w Panelu użytkownika zakładki „Ustawienia” i opcji „Zamykanie konta”. Po złożeniu dyspozycji usunięcia Konta zostanie usunięta cała zawartość Konta, z zastrzeżeniem, że pozostawione zostaną odpowiedzi oraz pytania Użytkownika, które od tej chwili będą widoczne jako anonimowe.
 8. W przypadku dokonania przez Użytkownika rejestracji Konta, podany przy rejestracji lub później zmieniony adres poczty elektronicznej (e-mail) jest wykorzystywany przez Operatora wyłącznie do:
  1. przesyłania Użytkownikowi (na jego żądanie) na podany adres e-mail przypomnienia nazwy użytkownika (loginu),
  2. kontaktowania się Operatora z Użytkownikiem w sprawach związanych z Serwisem (w szczególności do informowania o zmianach w Serwisie, nowych usługach, aktualnościach, itp.).
 9. Użytkownik rejestrując Konto, wyraża zgodę na przetwarzanie adresu e-mail podanego podczas rejestracji w celach, o których mowa w punkcie poprzedzającym, oraz w celach marketingowych i informacyjnych, w tym w szczególności wyraża zgodę na otrzymywanie komunikatów lub informacji od Operatora, w tym informacji o innych usługach świadczonych przez Operatora, w tym o usługach świadczonych w ramach innych serwisów internetowych prowadzonych przez Operatora.
 10. Z danego Konta może korzystać wyłącznie Użytkownik, który to Konto zarejestrował.
 11. Odpowiedzialnym za wszelkie działania związane z posługiwaniem się hasłem do danego Konta jest Użytkownik tego Konta. Użytkownik jest zobowiązany do utrzymania w ścisłej tajemnicy hasła koniecznego do zalogowania się. Zakazane jest udostępnianie innym osobom hasła do Konta oraz innych danych niezbędnych do korzystania z Serwisu z wykorzystaniem Konta Użytkownika.
 12. Użytkownik nie może przenosić praw przysługujących mu z tytułu zawarcia Umowy z Operatorem , w tym z tytułu posiadania Konta w Serwisie na inne osoby, bez wyraźnej zgody Operatora wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
 13. Użytkownik w ramach korzystania z Serwisu, na zasadach określonych Regulaminem i powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, ma uprawnienie:
  1. przeglądać Serwis, w tym pytania i odpowiedzi oraz inne informacje umieszczone w Serwisie przez siebie, innych Użytkowników, Operatora bądź inne uprawnione podmioty,
  2. zamieszczać w Serwisie pytania i odpowiedzi, z uwzględnieniem określonych przez Operatora kategorii,
  3. przesyłać wiadomości kontaktowe do innych Użytkowników (usługa możliwa wyłącznie pomiędzy Użytkownikami zarejestrowanymi),
  4. oznaczać innych zarejestrowanych Użytkowników, za ich zgodą, jako swoich „Znajomych”,
  5. tworzyć i modyfikować swój Panel użytkownika (usługa możliwa tylko w przypadku Użytkownika zarejestrowanego),
  6. umieszczać w innych serwisach lub na stronach internetowych, na forach dyskusyjnych lub jakichkolwiek innych witrynach internetowych oraz rozpowszechniać w internecie w inny sposób (np. za pośrednictwem poczty elektronicznej, komunikatorów) linki do poszczególnych stron funkcjonujących w ramach Serwisu
 14. Operator nie odpowiada za merytoryczną treść umieszczonych przez Użytkowników na stronach Serwisu informacji, w tym za treść pytań i odpowiedzi, nie sprawdza ich zasadności oraz zgodności z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, praktyką organów państwowych, Zakładu Ubezpieczeń Społecznych czy orzecznictwem sądowym i sądowoadministracyjnym. Operator jedynie umożliwia wymianę informacji pomiędzy Użytkownikami Serwisu i w tym celu udostępnia Użytkownikom odpowiednie narzędzia systemowe. Operator nie ponosi odpowiedzialności za zachowania Użytkowników w ramach Serwisu ani za następstwa działań Użytkowników oraz osoby trzecie, podjęte w wyniku informacji umieszczonych w Serwisie przez innych Użytkowników.
 15. Poprzez umieszczanie w Serwisie przez Użytkownika określonych informacji, w tym pytań i odpowiedzi, Użytkownik oświadcza, iż przysługują mu do nich wszelkie prawa, w tym w szczególności prawa majątkowe autorskie (w przypadku gdy treści te będą miały charakter utworu w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych), oraz że nie narusza swym działaniem praw osób trzecich, oraz że ma prawo skutecznie udzielić Operatorowi zgody, o której mowa w pkt 18 poniżej, a wykonywanie praw przez Operatora zgodnie z zakresem udzielonej zgody nie naruszy praw osób trzecich. Konsekwencje działań sprzecznych z opisanymi w zdaniu poprzednim obciążają wyłącznie Użytkownika.
 16. W przypadku gdyby jakikolwiek podmiot wystąpił z roszczeniami wobec Operatora w związku z umieszczeniem w Serwisie przez Użytkownika określonych treści, w tym pytań, odpowiedzi czy innych informacji, Użytkownik będzie zobowiązany zwolnić Operatora z odpowiedzialności z tytułu wszelkich zobowiązań związanych z naruszeniem praw tego podmiotu. W przypadku dochodzenia przez jakikolwiek podmiot należności wobec Operatora, wynikających ze zobowiązań, z których zwolnić go zobowiązał się Użytkownik, Użytkownik zobowiązuje się do zapłaty na rzecz Operatora wszystkich kwot wraz z kosztami, jakimi zostanie obciążony Operator w wyniku żądania tego podmiotu.
 17. Użytkownik przyjmuje do wiadomości i wyraża zgodę na to, iż jego wypowiedzi są informacjami jawnymi, powszechnie dostępnymi w Serwisie oraz w sieci Internet. Użytkownik wyraża zgodę na to, aby inni Użytkownicy odpowiadali na zadane przez niego pytania i ustosunkowywali się do jego wypowiedzi, natomiast Użytkownik zarejestrowany wyraża dodatkowo zgodę na otrzymywanie wiadomości kontaktowych bezpośrednio od innych Użytkowników zarejestrowanych, w tym do otrzymywania zaproszeń do uzyskania statusu „znajomego” innego Użytkownika.
 18. Użytkownik umieszczając w Serwisie jakiekolwiek informacje, w tym pytania i odpowiedzi bądź inne treści, w przypadku gdy treści te mają charakter utworu w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych, udziela Operatorowi każdorazowo nieodpłatnie nieograniczonej terytorialnie i czasowo, wyłącznej, bezpłatnej, zbywalnej licencji (z prawem sublicencji) zgodnie z treścią wymienionej ustawy, na korzystanie z nich, ich powielanie, rozpowszechnianie, opracowywanie na ich podstawie utworów zależnych, jego wystawianie bądź publiczne wykonywanie w związku z prowadzeniem działalności przez Operatora, w tym m.in. do promowania i rozpowszechniania Serwisu, w części lub w całości (wraz z utworami zależnymi). Poza treściami umieszczanymi w Serwisie przez Użytkowników, wszelkie inne elementy znajdujące się w Serwisie, w tym m.in. materiały tekstowe, oprogramowanie, grafika, zdjęcia, dźwięk, muzyka, nagrania wideo, reklamy należą do lub są licencjonowane przez Operatora oraz są przedmiotem praw autorskich, praw ochronnych na znaki towarowe oraz innych praw własności intelektualnej Operatora lub jego lub licencjodawców . Treści, których właścicielem, lub do których korzystania jest uprawniony Operator nie mogą być pobierane, kopiowane, powielane, rozpowszechniane, przekazywane, nadawane, wyświetlane, sprzedawane, nie mogą być przedmiotem licencji na jakiekolwiek potrzeby bez uprzedniej pisemnej zgody Operatora.
 19. W ramach przewidzianej dla Serwisu funkcjonalności i przejrzystości, Operator przewiduje grupowanie pytań i odpowiedzi Użytkowników w odpowiednich kategoriach (grupach tematycznych) wskazanych w Serwisie. Użytkownik zadając pytanie i udzielając odpowiedzi, jest zobowiązany do dokonania klasyfikacji umieszczanych treści przy wykorzystaniu narzędzi przewidzianych przez Serwis z dołożeniem należytej staranności, wedle jego najlepszej wiedzy, przy czym Operator zastrzega sobie prawo zmiany kategorii wybranej przez Użytkownika
 20. Operator ma prawo zablokować możliwość korzystania przez Użytkownika z Serwisu, czasowo (na czas określony bądź nieokreślony) bądź na stałe lub ograniczyć możliwość korzystania przez Użytkownika wyłącznie do pewnych zasobów Serwisu, jak również usunąć konto Użytkownika bądź zamieszczone przez Użytkownika w Serwisie pytanie , odpowiedź lub inną treść,, w przypadku jeśli:
  1. Użytkownik dopuszcza się naruszenia dóbr osobistych innych osób bądź ich innych prawem chronionych dóbr oraz dobrego imienia Operatora,
  2. działania Użytkownika, w tym sposób korzystania z Serwisu bądź treści na nim rozpowszechniane pozostają w sprzeczności z niniejszym Regulaminem, przepisami prawa, zasadami współżycia społecznego, dobrych obyczajów bądź służą wprowadzeniu innych Użytkowników w błąd,
  3. zamieszczane przez Użytkownika w Serwisie treści mają charakter reklamowy bądź spamerski,
  4. wpłynie do Operatora urzędowe zawiadomienie lub Operator uzyska wiarygodną wiadomość o bezprawnym charakterze działań Użytkownika, w tym umieszczonej przez niego informacji,
 21. Usuniecie konta Użytkownika przez Operatora powoduje, że:
  1. zamieszczone przez niego informacje ( w tym pytania i odpowiedzi) są automatycznie odznaczane jako anonimowe.
  2. Użytkownik nie może ponownie zarejestrować Konta w Serwisie bez uprzedniej zgody Operatora,
 22. Korzystanie z Serwisu przez Użytkownika jest bezpłatne. W przypadku wprowadzenia przez Operatora w przyszłości odpłatnych opcji korzystania z Serwisu nastąpi zmiana Regulaminu oraz powiadomienie wszystkich Użytkowników z odpowiednim wyprzedzeniem.
 23. Z tytułu korzystania z Serwisu, w tym z tytułu udzielenia odpowiedzi na zadane przez innych Użytkowników pytania, i udzielenie Operatorowi zgody, o której mowa w pkt. 18 powyżej, Użytkownikowi nie przysługuje jakiekolwiek wynagrodzenie od Operatora bądź innych Użytkowników.
 24. Informacje i treści zamieszczane przez Użytkownika staja się dostępne w Serwisie niezwłocznie po ich umieszczeniu przez Użytkownika, za pomocą klawisza „dodaj pytanie” bądź „dodaj odpowiedź”, przy czym Operator zastrzega możliwość opóźnień, w szczególności z uwagi na uwarunkowania techniczne.
 25. Użytkownik jest zobowiązany do korzystania z Serwisu w sposób zgodny z niniejszym Regulaminem, obowiązującymi w Polsce przepisami prawa, zasadami współżycia społecznego, normami społeczno-obyczajowymi i szeroko pojętymi zasadami "netykiety." W szczególności zakazane jest i traktowane jako rażące naruszenie Regulaminu:
  1. rozsyłanie do innych Użytkowników spamu, treści o charakterze promującym lub reklamującym (w szczególności reklama własnego lub cudzego przedsiębiorstwa, usług lub produktów, zamieszczenie linków do innych stron, zamieszczenie jakichkolwiek materiałów z adresami innych stron), o ile celem takich treści jest reklama lub promocja,
  2. rozsyłanie do innych Użytkowników lub umieszczanie w Serwisie treści sprzecznych z prawem, naruszających zasady współżycia społecznego, powszechnie akceptowalne normy społeczno-obyczajowe, nawołujących do nienawiści rasowej, wyznaniowej, etnicznej, treści o charakterze pornograficznym, treści pochwalających faszyzm, komunizm, n azizm, treści pochwalających, propagujących lub promujących przemoc, naruszających uczucia religijne,
  3. podszywanie się pod inne osoby,
  4. naruszanie tajemnicy korespondencji,
  5. naruszanie w jakikolwiek sposób praw osób trzecich bądź innych Użytkowników w szczególności: praw własności intelektualnej, praw autorskich oraz dóbr osobistych, w tym także prawa do wizerunku, dobrego imienia, czci, itp,
  6. inne zachowanie Użytkownika, które zostanie uznane przez Operatora za zachowanie oczywiście niepożądane, naganne, sprzeczne z przeznaczeniem Serwisu lub utrudniające innym Użytkownikom korzystanie z Serwisu, utrudniające jego funkcjonowanie lub w sposób oczywisty sprzeczne z obowiązującym porządkiem prawnym, zasadami współżycia społecznego, normami społeczno-obyczajowymi lub szeroko pojętymi zasadami "netykiety", w tym w szczególności zachowania polegające na istotnym, ponad przeciętną miarę, obciążaniu serwerów lub łączy, dokonywanie włamań lub prób włamań do systemów informatycznych Operatora, dokonywanie włamań lub prób włamań na konta innych Użytkowników itp.
 26. Operator dokłada wszelkich starań, by Serwis był dostępny dla Użytkowników nieprzerwanie oraz by świadczone w jego ramach usługi były na najwyższym możliwym poziomie, przy czym, mając na uwadze nieodpłatny charakter Serwisu Operator uprzedza o możliwości:
  1. czasowego zawieszenia dostępności Serwisu, w tym z powodów technicznych (awarii, konieczności przeprowadzenia napraw lub konserwacji systemów obsługujących Serwis oraz w związku z koniecznością ich modernizacji lub rozbudowy, napraw lub konserwacji Serwerów),
  2. czasowego zawieszenia lub całkowitego przerwania udostępniania Serwisu wobec Użytkowników naruszających zasady określone w Regulaminie,
  3. blokowanie wybranych witryn lub adresów IP,
  4. zaprzestania świadczenia usług w każdym czasie bez podania przyczyny.
 27. W przypadku gdy przerwa lub czasowe zawieszenie dostępności Serwisu bądź też zaprzestanie świadczenia usług w ramach Serwisu będą możliwe do przewidzenia oraz o ile to będzie możliwe i uzasadnione Operator powiadomi Użytkowników o takich zdarzeniach z odpowiednim wyprzedzeniem umieszczając na stronie głównej Serwisu http://www.bank-247.pl stosowną informację.
 28. Operator oświadcza, iż dokłada wszelkich starań, aby Użytkownicy Serwisu nie otrzymywali spamu bądź innych niepożądanych przez nich informacji wysłanych do nich wbrew ich wiedzy lub zgody przez innych Użytkowników z wykorzystaniem udostępnionych w serwisie narzędzi komunikacji z innymi Użytkownikami. Wszelkie tego typu zdarzenia należy zgłaszać na adres elektroniczny: naduzycia@bank-247.pl.
 29. Dla prawidłowego korzystania z Serwisu niezbędne jest posiadanie przez Użytkownika odpowiednich urządzeń umożliwiających bezpośredni dostęp do Internetu, w tym np. komputera z dostępem do Internetu oraz posiadanie odpowiedniego oprogramowania niezbędnego dla przeglądania zasobów Internetu, np. przeglądarki internetowej Firefox.
 30. Operator oświadcza, iż stosowane przy ochronie Serwisu środki nie gwarantują bezpieczeństwa przekazu informacji, jednakże starań, aby zapewnić Użytkownikom wysoki poziom bezpieczeństwa w zakresie korzystania z Serwisu. Wszelkie zdarzenia mające wpływ na bezpieczeństwo przekazu informacji, w tym również dotyczące podejrzenia udostępniania plików zawierających wirusy i innych plików o podobnym charakterze lub innych aniżeli pliki treści o podobnym charakterze, należy zgłaszać na adres elektroniczny: naduzycia@bank-247.pl. Do korzystania z Serwisu zaleca się używanie aktualnego oprogramowania antywirusowego lub innego chroniącego Użytkownika oprogramowania.
 31. Informacje opisujące funkcjonalność Serwisu dostępne są na stronie http://www.bank-247.pl/o_serwisie.
 32. Operator nie świadczy oraz nie zapewnia przechowywania i archiwizowania danych (treści zamieszczanych przez Użytkowników Serwisu) poprzez ich umieszczanie na Serwerach. Dane mogą być usunięte przez Operatora w każdej chwili na zasadach określonych w Regulaminie, w tym również na skutek zaprzestania lub zawieszenia przez Operatora prowadzenia Serwisu.
 33. Zważywszy na nieodpłatny charakter korzystania z Serwisu, Operator zastrzega sobie prawo niepublikowania pytań oraz odpowiedzi w każdej chwili, z jakiegokolwiek powodu, bez jakichkolwiek roszczeń Użytkowników w stosunku do Operatora z tego tytułu, w szczególności w przypadku naruszenia zasad określonych w Regulaminie, w tym określonych w pkt 25 powyżej, jak również na skutek zaprzestania lub zawieszenia przez Operatora prowadzenia Serwisu. Z tego powodu Użytkownik powinien przed umieszczeniem jakichkolwiek informacji w Serwisie sporządzić na swoje potrzeby kopię tych treści, jeśli zamierza z nich w inny sposób korzystać lub jeśli przedstawiają one dla niego jakąkolwiek wartość.
 34. Uwagi i zastrzeżenia dotyczące Serwisu należy zgłaszać na adres: info@bank-247.pl lub pisemnie na adres: INFAKT Sp. z o.o., ul. Kącik 4, Kraków (kod 30-549).

ROZDZIAŁ III. Zawarcie i rozwiązanie umowy

 1. Umowa pomiędzy Użytkownikiem a Operatorem o korzystanie z Serwisu i świadczenie usług opisanych w Regulaminie zostaje zawarta z chwilą rozpoczęcia korzystania z Serwisu (przez Użytkowników okazjonalnych) lub zarejestrowania Konta (przez Użytkowników zarejestrowanych) . Umowa zostaje zawarta na czas nieokreślony
 2. Użytkownik może w każdym czasie rozwiązać umowę z Operatorem poprzez czynność faktyczną polegającą na zaprzestaniu korzystania z Serwisu (Użytkownik okazjonalny), a w przypadku zarejestrowania Konta poprzez jego likwidację - w sposób opisany Rozdziale II pkt 7 powyżej.
 3. W przypadkach określonych w pkt 25 Rozdziału II powyżej Operator może rozwiązać umowę z Użytkownikiem ze skutkiem natychmiastowym poprzez usunięcie Konta Użytkownika (w przypadku Użytkownika Zarejestrowanego) lub poprzez zablokowanie możliwości korzystania przez Użytkownika okazjonalnego z Serwisu.
 4. W innych przypadkach niż wskazane w pkt. 3 powyżej Operator może rozwiązać umowę z Użytkownikiem z zachowaniem siedmiodniowego okresu wypowiedzenia, dokonanego w formie oświadczenia przesłanego na adres e-mail Użytkownika.
 5. Po rozwiązaniu Umowy wpisy Użytkownika (zadane pytania i udzielone odpowiedzi) są nadal emitowane w Serwisie, zdanie drugie pkt 7 Rozdziału II stosuje się odpowiednio. Operator może jednak według swego uznania usunąć wszystkie bądź niektóre wpisy byłego Użytkownika.
 6. Jeżeli umowa została rozwiązana na podstawie decyzji Operatora, Użytkownik nie może ponownie zarejestrować się w Serwisie bez uprzedniej zgody Operatora.

ROZDZAIAŁ IV. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

 1. Użytkownik może złożyć reklamację, jeżeli usługi przewidziane w niniejszym Regulaminie nie są realizowane przez Operatora lub są realizowane niezgodnie z postanowieniami Regulaminu.
 2. Reklamację można złożyć w formie elektronicznej lub pisemnej na adres elektroniczny : reklamacje@bank-247.pl. Reklamacja powinna zawierać co najmniej nazwę, pod jaką Użytkownik występuje w Serwisie (login), adres e-mail, na który ma zostać przesłana odpowiedź na reklamacje oraz opis zgłaszanych zastrzeżeń.
 3. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji Operator zwraca się do składającego reklamację o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie.
 4. Operator rozpoznaje reklamację w terminie 14 dni od daty jej otrzymania w prawidłowej postaci, z zastrzeżeniem, że Operator może odmówić rozpatrzenia reklamacji złożonych po upływie 90 dni od ujawnienia się przyczyn reklamacji.
 5. Odpowiedź na reklamację wysyłana jest wyłącznie na adres e-mail wskazany w reklamacji.

ROZDZIAŁ V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Podane przez Użytkowników dane osobowe Operator zbiera i przetwarza zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zgodnie z polityką ochrony prywatności zawartą w Załączniku Nr 1 do Regulaminu.
 2. Regulamin obowiązuje od dnia opublikowania na stronach serwisu http://www.bank-247.pl i stanowi integralną część zawieranej z Użytkownikiem umowy.
 3. Operator może zmienić Regulamin, w tym uruchomić nową wersję usług świadczonych w ramach Serwisu. Zmiana staje się skuteczna w terminie wskazanym przez Operatora, który nie może być krótszy niż 7 dni od momentu udostępnienia na stronie Serwisu zmienionego Regulaminu.
 4. Użytkownik przy rozpoczęciu korzystania z Serwisu, po chwili wejścia w życie zmian zostanie powiadomiony o takich zmianach i o możliwości ich akceptacji. Odmowa akceptacji zmian jest równoznaczna z natychmiastowym rozwiązaniem umowy przez Użytkownika z Operatorem ze skutkiem określonym w pkt. 5 Rozdziału III.
 5. Użytkownik jest zobowiązany do powiadamiania Operatora o każdorazowej zmianie adresu poczty elektronicznej, z tym skutkiem, iż w przypadku braku wykonania tego obowiązku bądź wykonania go w sposób nienależyty, oświadczenie Operatora wysłane do użytkownika na dotychczasowy adres e-mail jest skuteczne.
 6. Załącznik do Regulaminu pn. Polityka ochrony prywatności stanowi jego integralną część.
 7. Jeżeli którekolwiek postanowienie Regulaminu zostanie uznane prawomocnym orzeczeniem sądu za nieważne bądź bezskuteczne, pozostałe postanowienia pozostają w mocy.